Salgs- og leveringsbetingelser for Kyocera Unimerco Tooling A/S

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem KYOCERA UNIMERCO Tooling A/S (herefter benævnt KUT) og køber, medmindre andet skriftligt aftales mellem KUT og køber.

 

Købers evt. indkøbsbetingelser eller lignende er ikke bindende for KUT.

 

KUT kan uden varsel ændre salgs- og leveringsbetingelserne gældende for alle fremtidige aftaler.

 

Varer, produkter, værktøjer, services og ydelser har alle samme betydning, medmindre andet fremgår tydeligt af sammenhængen ved anven¬delsen af termerne enkeltvis. Fremgår intet af sammenhængen, så anvendes ordene som samlebetegnelse for produkter/serviceydelser, der sælges af KUT til kunden.

 

Hvis en eller flere af nærværende bestemmelser af en domstole eller anden administrativ myndighed bliver anset for værende ugyldig, uden retskraft eller ulovlig, påvirker det ikke de andre bestemmelsers gyldighed. Parterne er forpligtede til at erstatte en bestemmelse, der anses for ugyldig, uden retskraft eller ulovlig med en gyldig bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på indholdet og hensigten med den ugyldige eller annullerede bestemmelse.

 

1. Aftaleindgåelse
I tilfælde af at ordrebekræftelse anvendes, er købers ordrer og bestillinger først bindende for KUT, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

 

Ved køb via KUT’s internetside, anses aftalen for indgået og bindende mellem parterne, når køber har accepteret købet og efterfølgende modtaget ordrebekræftelse på e-mail. 

 

2. KUT’s leverance
KUT’s leverance omfatter alene de produkter, der er specificeret i ordrebekræftelsen.

 

Såfremt leverancen omfatter specialværktøjer, har KUT ret til at foretage henholdsvis over- eller underleverance iht. nedenstående:

 

Indtil 4 stk. = 1 stk.
Fra 5-11 stk. = 2 stk.
Fra 12-30 stk. = 3 stk.
Fra 30-50 stk. = 10%
Over 50  = 5%, dog ikke mere end 5 stk.

 

 

Alle immaterialrettigheder, tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. er KUT’s ejendom og må ikke kopieres eller overlades tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra KUT. De leverede produkter må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades til tredjemand med dette formål for øje.

 

Såfremt produktet fremstilles efter købers anvisning indestår køber for, at produktet ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder, og køber skal, såfremt produktet er beskyttet af immaterielle rettigheder, gøre KUT opmærksom herpå.

 

3. Priser
Alle skriftlige tilbud er gældende i 14 kalenderdage fra tilbudsdato, medmindre andet er skriftligt anført i tilbuddet.

KUT’s priser er angivet ekskl. moms og afgifter. Valutaen fremgår af tilbud, ordrebekræftelse eller faktura.

 

Priserne i tilbud og ordre er afgivet med forbehold for dokumenterede ændringer af offentlige afgifter, valutakursændringer, lønændringer, prisforhøjelser på råmaterialer eller øvrige forhold, som er udenfor KUT’s kontrol.

 

Ændres leverancen eller forøges KUT’s omkostninger på anden måde, efter at KUT har igangsat produktionen, og skyldes dette købers forhold, eksempelvis ved konstruktionsændringer, er KUT berettiget til at regulere den aftalte pris i overensstemmelse hermed.

 

4. Betalingsbetingelser
KUT er berettiget til at fakturere køber for alle leverancer, der er leveret, eller af KUT er meldt klar til levering, hvis det aftalte leveringstidspunkt er indtruffet.

 

KUT’s betalingsbetingelser fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og faktura.

 

Hvis betaling ikke modtages rettidigt, har KUT krav på forrentning af til enhver tid værende skyldige beløb fra forfaldsdato med en rente svarende til 8% p.a.

 

Køber gøres opmærksom på, at KUT benytter købers kundedata til løbende kreditvurdering af køber. KUT videregiver således købers kundedata til kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet med det formål at indhente købers kunde- og kreditoplysninger.

 

5. Ejendomsret/ejendomsforbehold
Ejendomsretten til det solgte forbliver KUT’s indtil den fulde købesum er erlagt.

 

6. Leveringsbetingelser
Levering finder sted ex works fra KUT’s forretningsadresse, jf. Incoterms 2000.

 

7. Leveringstid m.v.
Hvis levering er aftalt til en bestemt dag, er levering senest på denne dag at betragte som rettidig.

 

Hvis levering er aftalt til en bestemt uge, er leveringen ved udgangen af denne uge at anse for rettidig.

 

KUT kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

  • Forandringer af ordren, som kræves af køber
  • Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køber selv udfører eller lader udføre ved tredjemand
  • I tilfælde af force majeure, jf. punkt 14
  • I tilfælde af at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentlige pålæg.
  • I tilfælde af manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, dog maks. 6 uger.

Forsinkes leverancen væsentligt, og er KUT ikke berettiget til at udskyde leveringstidspunktet, skal køber afgive skriftligt påkrav til KUT om levering. Herefter er køber, ved skriftlig meddelelse til KUT, berettiget til at hæve aftalen, såfremt køber dokumenterer, at forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for ham.

 

Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve købet for så vidt angår denne del af det solgte. Gælder forsinkelsen produkter, der er tilvirket efter anvisninger eller specifikationer fra køber, eller er produkterne af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af KUT, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at formålet med købet væsentligt forspildes.

 

Kan køber dokumentere, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra KUT’s side, er køber berettiget til erstatning for det tab, der herved er påført ham, dog jf. pkt. 12.

 

Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 0,5 % af den aftalte betaling for den forsinkede leverance for hver fulde uge forsinkelsen har varet. Erstatningen kan maksimalt udgøre 7,5 % af betalingen for den forsinkede ydelse, med mindre KUT kan bevise, at kunden faktisk har lidt et lavere tab. 

 

KUT påtager sig herudover ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køberen andre misligholdelsesbeføjelser end de ovenfor nævnte.

 

8. Fordringshavermora
Såfremt køber, efter leveringstidspunktet er indtruffet, ikke afhenter produkterne eller drager omsorg for forsendelse, er KUT berettiget til at oplagre og forsikre leverancen for købers regning samt til at fremsende faktura for leverancen.

 

9. Returnering af varer
KUT tager ikke varer retur. Såfremt der i særlige tilfælde skrifligt aftales returnering af varer, beregnes der altid et returneringsgebyr på 15 % af nettosalgsbeløbet.
Kun standardprodukter i ubrudt emballage tages retur.

 

10. Ansvar for mangler
KUT’s mangelsansvar gælder 1 år regnet fra produktets leveringstidspunkt. Inden for den pågældende periode er KUT forpligtet og berettiget til at afhjælpe konstaterede mangler ved produktet i form af reparation eller omlevering efter KUT’s eget valg. KUT erstatter ikke udgifter til adskillelse, demontering, transport, montering og reetablering.

 

KUT’s ansvar for mangler kræver at køber beviser, at produktet lider af mangler, der kan henføres til KUT’s forhold, og herudover sandsynliggør, at produktet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af KUT’s angivne forskrifter, eller hvad der i øvrigt må betragtes som sædvanligt. KUT’s ansvar er endvidere betinget af, at køber ved egen foranstaltning skaffer KUT umiddelbar adgang til det mangelfulde produkt med henblik på afhjælpning.

 

KUT er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af købers opgaver i enhver henseende, hvis KUT har foretaget projekteringen, og hvis køber dokumenterer, at de af køber afgivne oplysninger er korrekte og fyldestgørende. Endvidere skal de af KUT leverede tegninger m.v. anvendes i overensstemmelse med de derpå givne anvisninger. KUT påtager sig kun ansvar for meddelte oplysninger, specificeringer, materialevalg m.v., herunder projektering eller bidrag hertil, såfremt levering heraf er en udtrykkelig del af aftalen.

 

KUT’s ansvar bortfalder, såfremt der i forbindelse med leverancen benyttes komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af KUT, medmindre køber godtgør, at dette ikke er årsag til manglen.

 

Såfremt manglen er væsentlig og KUT ikke kan afhjælpe manglen, kan køber hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag, men ikke erstatning.

 

11. Produktansvar
KUT er ansvarlig for produktansvar i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.

 

KUT er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af KUT eller andre, for hvem KUT har ansvaret. Dog kan erstatningen aldrig overstige værdien af den leverance, hvori det defekte produkt indgår, dog max. EUR 150.000,- inkl. renter og omkostninger.

 

Endvidere gælder, at et eventuelt produktansvar ej heller dækker tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser.

 

Køber skal skadesløsholde KUT, i det omfang KUT måtte ifalde produktansvar overfor tredjemand i videre omfang end bestemt ovenfor. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod KUT på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

 

12. Ansvarsbegrænsning
KUT er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader og tab af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, dagbods- eller konventionalbodskrav, som køber måtte ifalde over for tredjemand, samt købers driftstab, tidstab, tabt leverance eller lignende tab.

 

KUT’s ansvar er i enhver henseende beløbsmæssigt begrænset til den enkelte ydelses værdi, som er angivet i fakturaen.

 

Selvom KUT i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder over for køber, kan dette ikke bevirke, at KUT har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte.

 

13. Reklamations- og undersøgelsespligt
Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om leverancen er i overensstemmelse med det aftalte, herunder foranstalte eventuel prøveproduktion og emneopmåling. Køber er forpligtet til straks at reklamere skriftligt over mangler, der konstateres ved en sådan undersøgelse. Køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der blev eller burde være konstateret ved denne undersøgelse. Det samme gælder, hvis køber undlader at reklamere straks over senere konstaterede skjulte mangler.

 

14. Eksport Kontrol, Sanktioner og regeloverholdelse:
Køber gøres opmærksom på, at produkterne kan være omfattet af Europæiske og/eller Amerikanske regler for eksport kontrol, sanktioner eller andre gældende love og regler for eksport (samlet; ”Regler”). Køber garanterer at ville overholde alle Regler, og køber erklærer ikke at ville sælge, overføre eller levere, direkte eller indirekte, KUT’s produkter eller dele af produkter samt tilhørende dokumenter til personer eller organisation i strid med gældende Regler.

 

Køber erklærer at hverken køber selv eller dennes overordnede, direktører, juridiske enheder eller enhver anden person/enhed, som er involveret i en transaktion med KUT, som for eksempel fragtfører, slut-kunde, konsulent, agent, er anført på nogen gældende sanktionslister for EU, U.S. eller Japan.

 

Køber erklærer ikke at være indvolveret i nogen aktiviteter, det vil udsætte KUT for risici for sanktioner og bøder i henhold til enhver gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, regler om bestikkelse, kurruption, konkurrencebegrænsende aktiviteter og hvidvask.

 

Køber skal erstatte og skadesløsholde KUT for enhver skade, forpligtelse, sanktion, bøde og udgift som følge af krav, sagsanlæg og påstande opstået på grund af købers manglende overholdelse af denne bestemmelse.

 

15. Force majeure
KUT er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, brand, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, mobilisering, hærværk, valutarestriktioner, epidemi, computervirus, hacking, naturkatastrofer, dårlige vejrforhold, mangel på arbejdskraft, energi- og vandforsyning, eller nogen anden årsag, som ligger udenfor KUT’s kontrol.

 

Såfremt mangelfri eller rettidig leverance hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering inden for den udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 8 uger skal såvel KUT som køber være berettiget til at annullere aftalen uden dette anses for misligholdelse.

 

16. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem parterne afgøres ved anvendelse af den nationale lovgivning, hvor det sælgende KUT-selskab er hjemmehørende, dog med udelukkelse af lovvalgsregler, der måtte henføre afgørelsen til et andet lands retsregler. KUT vælger frit, hvorvidt en tvist skal afgøres ved de almindelige domstole eller voldgift. Såfremt KUT vælger voldgift finder reglerne for behandling af sagen ved Copenhagen Arbitration anvendelse. Voldgiftretten sættes i det sælgende KUT-selskabs hjemby.
Værnetinget ved almindelige domstole er retskredsen hvori det sælgende KUT-selskab er hjemmehørende.

 

Senest redigeret den 10-08-2018